Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

                                               

De Algemene voorwaarden van Klik in Business zijn van toepassing tenzij in een separate opdrachtovereenkomst daarvan uitdrukkelijk wordt afgeweken.


1. Definities

In deze Algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Professional.                          

1.2 Professional: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever.

1.3 Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruikmaakt van de website waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Opdrachtgevers en Professionals.

1.4 Dienst: de dienstverlening die door Klik in Business wordt aangeboden door middel van de website of op andere wijze, bestaande uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Professionals met elkaar in contact komen.             

1.5 Tekstklik.nl: een van de domeinnamen van de Vennootschap onder Firma Klik in Business, gevestigd op de Rhijnhofweg 10 d, 2342 BB te Oegstgeest. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle domeinnamen behorende tot Klik in Business.

 

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 (rechts)handelingen tussen Klik in Business en de Gebruiker, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

2.2 Klik in Business is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze Algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3  Algemene voorwaarden van de Gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4 Tussen Klik in Business en Gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk (waaronder mede wordt verstaan per e-mail) zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen.

                                                           

3. Dienstverlening

3.1 Klik in Business biedt op haar website een voor iedereen eerlijk, transparant en toegankelijk platform aan waarop Opdrachtgevers en Professionals (i) met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van zakelijke dienstverlening, (ii) afspraken met betrekking tot opdrachten kunnen maken en (iii) onderling de betaling regelen. Klik in Business heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Klik in Business is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 Klik in Business heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de Gebruikers zelf, Opdrachten en referenties is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zelf zijn verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Evenmin draagt Klik in Business verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen tussen Opdrachtgevers en Professionals, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3.3 Klik in Business garandeert niet:

- dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is - dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en

- dat derden niet de website en/of de systemen van Klik in Business onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4 Klik in Business is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Klik in Business ontstaat.

                                                           

4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

4.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, BTW-nummer, bankrekeningnummer, Kamer van Koophandel-nummer, e-mailgegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, Opdrachten en referenties geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend.

4.3 Klik in Business behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Klik in Business behoudt zich tevens het recht voor om een profiel, referenties en andere gegevens te weigeren, tijdelijk of definitief te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

4.4 Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van de website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook.

4.5 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Klik in Business om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

4.6 Klik in Business gaat vertrouwelijk om met de informatie van haar Gebruikers en zorgt ervoor dat deze informatie niet misbruikt wordt voor commerciële doeleinden. Klik in Business zal slechts vertrouwelijke informatie verstrekken indien een daartoe bevoegde instantie Klik in Business daartoe verplicht.


5. Overeenkomst

5.1 Opdrachtgever en Professional regelen onderling een overeenkomst zonder tussenkomst van Klik in Business. Artikel 6.10 vormt hierop een uitzondering.

5.2 Klik in Business is niet aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen Opdrachtgever en Professional.

5.3 Professional verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn beroep of bedrijf.

 

6. Abonnement en betalingen

6.1 Professional is voor het openbaar maken en houden van zijn profiel abonnementskosten verschuldigd aan Klik in Business. De verschillende abonnementsvormen staan vermeld op de website van Klik in Business.

6.2 Indien een Professional zijn abonnementskosten niet voor het verstrijken van de betalingstermijn heeft betaald, is Klik in Business gerechtigd het profiel van de website te verwijderen.

6.3 Voor opzegging van een abonnement geldt een termijn van een kalendermaand voor het einde van de abonnementsperiode.

6.4 Tenzij de Professional de abonnementsovereenkomst tijdig opzegt wordt deze stilzwijgend verlengd, afhankelijk van de abonnementsvorm, voor telkens 6 maanden of 12 maanden.                                                       

6.5 Tenzij anders overeengekomen zullen door Professional aan Klik in Business gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van een abonnement of dienst.

6.6 Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Klik in Business in Euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

6.7 Klik in Business behoudt zich het recht voor de prijzen van haar abonnementen te wijzigen of te herzien. Klik in Business zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de website plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd.

6.8 Indien Professional niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft Klik in Business het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van € 12,50 per herinnering in rekening te brengen bij de Professional.

6.9 Indien Professional voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een dienst of abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Klik in Business, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor Klik in Business niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het Klik in Business vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen.  

6.10 Indien Klik in Business rechtstreeks bemiddelt voor een Opdrachtgever, berekent Klik in Business rechtstreeks aan de Opdrachtgever een bemiddelingsfee van 10-15% over de opdrachtsom of een nader overeen te komen vaste bemiddelingsfee.                                             

7. Aansprakelijkheid

Klik in Business is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten.                                                         

8. Diversen

8.1 Op de overeenkomst tussen Klik in Business en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Klik in Business heeft het recht deze Algemene voorwaarden te wijzigen.      

8.3 Eventuele geschillen tussen Klik in Business en Gebruiker zullen worden voorgelegd aan een daartoe bevoegde rechter uit het Arrondissement van Klik in Business.                                              

9. Vragen

Heeft u een vraag over de Algemene voorwaarden van Klik in Business neem dan gerust contact op met het Klik Service Team via www.tekstklik.nl/contact.

KVK 58828621 / BTW NL8531.99.115.B.01 / BANK NL58RABO0129199907